Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. grippen

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

 1. Café Caramba (onderdeel van Health Club Gold’s Gym B.V.) : is een bedrijf dat maaltijden en aanverwante producten aanbiedt via de Website.
 2. Klant: degene die een product van Cafe Caramba afneemt door middel van het plaatsen van een bestelling op de Website..
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Cafe Caramba en de Klant tot het verrichten van leveringen.
 4. Website: de website van Cafe Caramba
 5. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten c.q. bestellingen met/bij Cafe Caramba die worden gedaan c.q. tot stand komen via de Website.

2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Aanbod, totstandkoming overeenkomst en informatieverstrekking

3.1. De Overeenkomst komt tot stand tussen Cafe Caramba en Klant op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod. De Klant aanvaardt het aanbod en de bijbehorende voorwaarden door het gehele bestelproces op de Website te doorlopen.

3.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cafe Caramba onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Cafe Caramba is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

3.3. Elk aanbod op de Website bevat zodanige informatie dat voor Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die voortvloeien uit het aanbod en de Overeenkomst.

3.4. Foto’s of afbeeldingen op de Website worden uitsluitend bedoeld als voorbeeld en zijn geen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

3.5. De door het Cafe Caramba aangeboden producten kunnen allergenen bevatten. Neem voor meer informatie over deze allergenen contact op het met Cafe Caramba.

3.6. Cafe Caramba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van enige informatie, voor levertijden en/of voor de beschikbaarheid van de Website. Cafe Caramba staat er voorts niet van in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en/of de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3.8. Indien Klant een garantie wenst te verkrijgen dat de bestelling definitief en juist is geplaatst bij Cafe Caramba, dient Klant contact op te nemen met Cafe Caramba.

 

 1. Algemene verplichtingen van de Klant

4.1. De Klant dient uit zichzelf tijdig (voor zover mogelijk vooraf) alle gegevens en documenten aan Cafe Caramba te verschaffen die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot allergieën en intoleranties).

4.2. De Klant staat er voor in dat de door of namens haar aan Cafe Caramba verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Klant dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen.

 

 1. Prijzen en betalingen

5.1. Indien een Overeenkomst tot stand is gekomen, is Klant gehouden verplicht om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

5.2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

5.3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cafe Caramba te melden.

5.4. Betalingen aan Cafe Caramba gaat via Mollie.

5.5. In het geval Klant aanspraak maakt op terugbetaling, dient hij zich te wenden tot het Cafe Caramba.

 

 1. Herroepingsrecht

6.1. De klant heeft niet het recht de Overeenkomst te ontbinden in verband met het de bederfelijkheid van de door het Cafe Caramba te leveren producten.

6.2. Klant kan een Overeenkomst slechts annuleren indien Cafe Caramba daarmee instemt. Indien de Klant een Overeenkomst eenzijdig beëindigt, heeft hij geen recht op terugbetaling van enig bedrag.

 

 1. Levering en uitvoering

7.1. Als plaats van levering geldt in geval van bezorging het adres dat de Klant aan Cafe Caramba kenbaar heeft gemaakt.

7.2. Cafe Caramba spant zich in de Overeenkomst binnen de overeengekomen termijn leveren, echter gelden genoemde tijden uitsluitend als streeftijden. Genoemde tijden en/of termijnen kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijn.

7.3. Indien Klant heeft gekozen voor bezorging van zijn bestelling, dient Klant aanwezig te zijn op het opgegeven adres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Klant dient zich te realiseren dat de daadwerkelijke bezorgtijd kan afwijken van de opgegeven streeftijd.

7.4. Indien Klant alcoholische producten heeft besteld bij Cafe Caramba dan is Eetcafe Caramba gerechtigd Klant te verzoeken zich te legitimeren bij bezorging en/of afhaal van die producten.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle tekeningen, afbeeldingen, teksten, etc., blijven berusten bij Cafe Caramba.

8.2. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Klant de Website niet verveelvoudigen, de-compileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen te verwijderen of te omzeilen.

 

 1. Klachten

9.1. De Klant kan eventuele klachten uitsluitend indienen bij Cafe Caramba.

9.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cafe Caramba.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op alle Overeenkomsten met Cafe Caramba is Nederlands recht van toepassing.

10.2. De rechtbank Amsterdam is bevoegd geschillen die mogen voortkomen uit de Overeenkomst of deze voorwaarden te behandelen, tenzij een andere rechter op grond van dwingendrechtelijke bepalingen bevoegd is.